SMEdu_สพม.33 รุ่น 3

บล็อกเพื่อการเรียนการสอนครูสพม.33 รุ่นที่ 3

Tudcha Siangjindarat โรงเรียนมหิธร วิทยา

Patthananth Charoensiri โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

Paew Krunoy โรงเรียน… สาระการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)

ครูทนงศักดิ์ คงเจริญสุข โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

ครูธนพงศ์ ประพานศรี โรงเรียนนาดีวิทยา สาระการงานฯ (คอมพิวเตอร์)

ครูชมพลอย…

ครูบุญรอด วุฒิยาสาร โรงเรียน… สาระการงานฯ (คอมฯ)

อ้อย ปิยาพร คงนาค โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

ครูพิมล ใจเย็น โรงเรียนนาดีวิทยา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูเอกราช บุญสงค์

 

ครูนุชศรา

รัชดาภรณ์ ศรีทอง

ครู ดาว ฉัตรตะวัน

 

ครูมนตรี ศรีวงค์ โรงเรียนนาดีวิทยา กลุ่มสาระสังคมฯ

 

กุลเศรษฐ บานเย็น

ครูสุพันธ์ ชนะสุข โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

 

 

ยังมีอีกนะค่ะ…กำลังรวบรวมจากที่คุณครูส่งมา…ไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s